Profilové portfólia

Investovanie pre splnenie Vašich finančných cieľov –
„multi-management“ princíp a maximálna likvidita

Profilové portfóliá sú aktívne riadené portfóliá založené na investovaní do produktov kolektívneho investovania (fondy). Investičné stratégie sú postavené na „multi-management“ princípe, keď Arca Brokerage House ako správca portfólií vykonáva aktívnu alokáciu aktív medzi viacerých správcov fondov.

Profilové portfóliá dokážu zabezpečiť finančné ciele pre všetky typy klientov. Od najkonzervatívnejších, ktorí kladú dôraz najmä na nízke kolísanie hodnoty investície, až po najdynamickejších, ktorých hlavným zámerom je dosiahnutie čo najvyššieho výnosu. Prostredníctvom investičného dotazníka dokážeme zhodnotiť Vaše investičné zámery, skúsenosti s investovaním a na základe posúdenia Vašej finančnej situácie spoločne navrhnúť výber optimálneho investičného riešenia.

Profilové portfóliá Vám prinášajú:

  • vlastnú investičnú stratégiu, ktorá optimálne vyhovuje Vašim potrebám,
  • potenciál vyššieho výnosu, než pri investícii do konzervatívneho podielového fondu a vyššiu mieru ochrany Vašej investície než pri investícii do dynamického fondu,
  • aktívne riadenie portfólia, ktoré reaguje na zmeny na finančných trhoch,
  • dostatočnú diverzifikáciu trhových rizík, z pohľadu typov finančných nástrojov a ich referenčných mien,
  • ergonomický princíp, správa zverených hodnôt sa realizuje bez nutnosti Vášho zásahu,
  • optimalizáciu transakčných nákladov, vzhľadom k vysokým objemom uskutočňovaných transakcií pre väčšie množstvo klientov.