Oznámení o vstupu podfondu do likvidace

Obchodní jméno: ARCA OPPORTUNITY – podfond 1
Sídlo: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 75160404 (dále jen „Podfond“),
jakožto podfond investičního fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s., se sídlem V
celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 24199591, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17785 (dále jen
„Společnost“).
Podfond ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 je zapsaný v seznamu vedeném Českou
národní bankou, identifikační číslo 75160404.
Společnost oznamuje, že Podfond vstoupil dne 1.5.2021 do likvidace. Likvidátorem Podfondu
byla jmenována společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 – Nové
Město, V Celnici 1031/4, PSČ 11000, identifikační číslo 24244601, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18362 (dále jen „Likvidátor“).
Likvidátor tímto vyzývá věřitele, jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací Podfondu, aby
ve lhůtě 3 měsíců od ode druhého zveřejnění tohoto oznámení vstupu Podfondu do likvidace
v Obchodním věstníku přihlásili písemně své pohledávky, popř. jiná práva, které mají vůči
Podfondu, a to:
i. na adrese sídla Likvidátora, Společnosti nebo Podfondu;
ii. prostřednictvím datové schránky, ID: skv8c5v; nebo
iii. prostřednictvím e-mailu: aop@redsidefunds.com.
Poznámka: Toto oznámení o vstupu Podfondu do likvidace bylo zveřejněno v Obchodním
věstníku dne 20.5.2021 pod značkou OV04880177.