Fakturačné údaje spoločnosti

obchodné meno: Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
sídlo: Plynárenská 7/A
824 63 Bratislava
IČO:  35 871 211
IČ DPH: SK2021763744
registrácia: vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3228/B
konanie v mene spoločnosti: Ing. Miloš Krššák, predseda predstavenstva
bankové spojenie: SLSP, a.s. Bratislava
bankové spojenie IBAN: SK93 0900 0000 0050 7594 8480
 SWIFT: GIBASKBX