Držiteľská správa

Obchodník s cennými papiermi Arca Brokerage House poskytuje svojim klientom okrem investičných služieb aj  vedľajšie služby s cieľom obhospodáriť komplexne správu aktív. Obsahom vykonávania vedľajšej služby – držiteľskej správy, je realizácia úkonov potrebných na výkon a zachovanie práv spojených s finančným nástrojom pre majiteľa finančného nástroja voči tretím osobám, pričom tieto úkony Arca Brokerage House vykonáva vo svojom mene a na účet Klienta, najmä:

  • prijatie finančného nástroja v prospech účtu klienta,
  • dodanie finančného nástroja na ťarchu účtu klienta,
  • pripisovanie úrokov, dividend a iných plnení plynúcich z držania finančného nástroja v prospech klienta.

Pre výkon držiteľskej správy Arca Brokerage House zriadi pre klienta účet držiteľskej správy, na ktorom eviduje vo svojej vnútornej evidencii finančné nástroje a peňažné prostriedky, ktoré pre klienta drží.  Arca Brokerage House zasiela klientovi aspoň raz ročne výpis o držaných finančných nástrojoch alebo peňažných prostriedkoch ku koncu obdobia, ku ktorému sa  výpis vyhotovuje.  Držiteľskú správu finančných nástrojov vykonáva Arca Brokerage House za odplatu, ktorej výška je uvedená v „Cenníku poplatkov“.