Profil spoločnosti

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.( Arca Brokerage House) je finančná inštitúcia poskytujúca svojim klientom hlavné a vedľajšie investičné služby v oblasti cenných papierov a iných finančných nástrojov. Spoločnosť poskytla svoje služby historicky už viac ako 10.000 klientom na území Slovenska a Českej republiky so zámerom rozšíriť svoju činnosť aj do ďalších krajín strednej a východnej Európy.

Arca Brokerage House sa orientuje aj na poskytovanie hlavných investičných služieb jednotlivcom formou profilových riadených portfólií a na individuálne investičné služby určené privátnym a inštitucionálnym investorom. V rámci ponuky služieb jednotlivým typom klientov spoločnosť preferuje riadenie portfólií finančných nástrojov, čo jej umožňuje maximálnu flexibilitu a individuálny prístup k rôznym investičným príležitostiam.

  • Spoločnosť vznikla v roku 2003 pod obchodným menom AFS obchodník s cennými papiermi.
  • V  júni 2006 došlo k premenovaniu na názov SALVE INVESTMENTS, o.c.p,. a.s..
  • V roku 2017 získala jej súčasný názov Arca Brokerage House.
  • Základné imanie spoločnosti je 1,494 mil. eur.
  • Arca Brokerage House je licencovaným obchodníkom s cennými papiermi a je členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.

Poslaním Arca Brokerage House je poskytovať svojim klientom služby najvyššej profesionálnej kvality, prinášajúce uspokojivé zhodnotenie a hodnotný zákaznícky servis.

 

Predpokladom pre naplnenie tohto poslania sú hodnoty, ktoré spoločnosť Arca Brokerage House rešpektuje a implementuje:

  • nezávislosť – investičné služby a riešenia Arca Brokerage House sú nezávislé od iných finančných partnerov a tretích strán
  • morálka – dlhodobé a kvalitné obchodné vzťahy sú možné a naplnené len s rešpektovaním morálnych hodnôt a etických princípov
  • odbornosť – poskytovaných investičných služieb a riešení a zabezpečenie odbornej klientskej starostlivosti
  • komunikácia – transparentnosť a pravidelnosť  je základný predpoklad poskytovania služieb v požadovanej kvalite
  • dôvera – klientov v kvalitu služieb poskytovaných Arca Brokerage House