Aktuality

Skrátený režim infolinky

Vážený klient,

Arca Brokerage House o.c.p. a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že z organizačných dôvodov bude infolinka
+421 2 5825 3553 fungovať v skrátenom režime od 10:00 do 14:00 hod.
Svoje otázky a podnety nám môžete naďalej adresovať mailom na adresu info@arcabh.com.
Na Vaše otázky odpovieme najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím Arca Brokerage House

Oznámení o vstupu podfondu do likvidace

Obchodní jméno: ARCA OPPORTUNITY – podfond 1
Sídlo: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 75160404 (dále jen „Podfond“),
jakožto podfond investičního fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s., se sídlem V
celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 24199591, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17785 (dále jen
„Společnost“).
Podfond ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 je zapsaný v seznamu vedeném Českou
národní bankou, identifikační číslo 75160404.
Společnost oznamuje, že Podfond vstoupil dne 1.5.2021 do likvidace. Likvidátorem Podfondu
byla jmenována společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 – Nové
Město, V Celnici 1031/4, PSČ 11000, identifikační číslo 24244601, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18362 (dále jen „Likvidátor“).
Likvidátor tímto vyzývá věřitele, jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací Podfondu, aby
ve lhůtě 3 měsíců od ode druhého zveřejnění tohoto oznámení vstupu Podfondu do likvidace
v Obchodním věstníku přihlásili písemně své pohledávky, popř. jiná práva, které mají vůči
Podfondu, a to:
i. na adrese sídla Likvidátora, Společnosti nebo Podfondu;
ii. prostřednictvím datové schránky, ID: skv8c5v; nebo
iii. prostřednictvím e-mailu: aop@redsidefunds.com.
Poznámka: Toto oznámení o vstupu Podfondu do likvidace bylo zveřejněno v Obchodním
věstníku dne 20.5.2021 pod značkou OV04880177.

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámení o vstupu podfondu do likvidace
Obchodní jméno: ARCA OPPORTUNITY – podfond 1
Sídlo: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 75160404 (dále jen „Podfond“),
jakožto podfond investičního fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s., se sídlem V
celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 24199591, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17785 (dále jen
„Společnost“).
Podfond ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 je zapsaný v seznamu vedeném Českou
národní bankou, identifikační číslo 75160404.
Společnost oznamuje, že Podfond vstoupil dne 1.5.2021 do likvidace. Likvidátorem Podfondu
byla jmenována společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1 – Nové
Město, V Celnici 1031/4, PSČ 11000, identifikační číslo 24244601, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18362 (dále jen „Likvidátor“).
Likvidátor tímto vyzývá věřitele, jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací Podfondu, aby
ve lhůtě 3 měsíců od ode druhého zveřejnění tohoto oznámení vstupu Podfondu do likvidace
v Obchodním věstníku přihlásili písemně své pohledávky, popř. jiná práva, které mají vůči
Podfondu, a to:
i. na adrese sídla Likvidátora, Společnosti nebo Podfondu;
ii. prostřednictvím datové schránky, ID: skv8c5v; nebo
iii. prostřednictvím e-mailu: aop@redsidefunds.com.
Poznámka: Toto oznámení o vstupu Podfondu do likvidace bylo zveřejněno v Obchodním
věstníku dne 20.5.2021 pod značkou OV04880177.

Oznam – Reštrukturalizácia

Vážení klienti, Vážení investori,

Okresný súd Bratislava I na základe uznesenia zo dňa 13. apríla 2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 15. apríla 2021,

rozhodol o výmene reštrukturalizačného správcu v spoločnosti Arca Capital Slovakia a.s.

 

Uznesenie o výmene reštrukturalizačného správcu nadobudlo právne účinky dňa 16. apríla 2021 (t.j. deň nasledujúci po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku).

Pôvodný reštrukturalizačný správca JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka správcu: S 1633, sa funkcie správcu vzdal pre svoj konflikt záujmov.

Novým reštrukturalizačným správcom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je s účinkami od 16. apríla  2021 spoločnosť INSOLVENCY GROUP, k.s.,

so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, značka správcu: S1768.

Reštrukturalizačný správca výlučne len prijíma prihlášky pohľadávok do reštrukturalizačného konania.

Reštrukturalizačný správca neposkytuje právne, poradenské či konzultačné služby v súvislosti s vyplnením prihlášky, ani nevypĺňa prihlášky za klientov.

Za účelom správneho vyplnenia a podania prihlášky prosím využite právnu pomoc advokátskych kancelárii.  

 

Pre veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je podstatnou informáciou, že tí veritelia, ktorí do 15. apríla 2021 (vrátane) riadne doručili prihlášku svojej pohľadávky pôvodnému reštrukturalizačnému správcovi, už nemusia nanovo / opätovne doručiť svoju prihlášku novo ustanovenému správcovi – spoločnosti INSOLVENCY GROUP, k.s.

Naopak, tí veritelia, ktorí do 15. apríla 2021 (vrátane) nedoručili svoju prihlášku pôvodnému reštrukturalizačnému správcovi, musia svoje prihlášky doručiť výlučne novo ustanovenému správcovi – spoločnosti INSOLVENCY GROUP, k.s. V prípade, že po 16. apríli 2021 bude prihláška pohľadávky doručená ešte pôvodnému správcovi JUDr. Petrovi Vrábelovi, bude platiť, že na takúto prihlášku sa nebude prihliadať.

Uznesenie o výmene reštrukturalizačného správcu je verejne prístupné tu:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2869889.

***

Zároveň Vám týmto dávame do pozornosti informáciu,

na webovom sídle spoločnosti Arca Brokerage House o.c.p. a.s. sme pre Vás pripravili informačný dokument,

ktorý poskytuje náš názor na niektoré otázky, ktoré by Vás mohli zaujímať v súvislosti s povolením reštrukturalizácie dlžníka – spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Dovoľujeme si uviesť, že tento informačný dokument obsahuje výlučne právne názory spoločnosti Arca Brokerage House o.c.p., a.s., ktoré majú len odporúčací charakter (nie sú poskytnutím právnych služieb). Nie je vylúčená existencia iných právnych názorov. Nie je vylúčené, že iný právny názor bude mať aj ustanovený reštrukturalizačný správca alebo sudca, ktorý bude rozhodovať prípadný incidenčný spor. Klient – veriteľ, sa nemôže domáhať plnenia žiadneho nároku voči Arca Brokerage House o.c.p., a.s., ak sa rozhodne postupovať podľa jeho odporúčaní.

 

Pre účely vypracovania a podania prihlášky do reštrukturalizačného konania, ako aj pre účely zastupovania v reštrukturalizačnom konaní, Vám z dôvodu právnej komplikovanosti tejto problematiky jednoznačne odporúčame spoľahnúť sa na právne služby advokáta, ktorý právny problém náležite vysvetlí a upozorní aj na konkrétne riziká spojené so zvolenou právnou stratégiou.

S pozdravom

Arca Brokerage House o.c.p. a.s

Zvolanie schôdze majiteľov dlhopisov ARCA CAPITAL SLOVAKIA 2020

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., emitent dlhopisov ARCA CAPITAL SLOVAKIA 2020, ISIN: SK4120010927 zvolala schôdzu majiteľov dlhopisov.

 

Termín konania Schôdze je stanovený na deň 01.10.2020 od 13:00 hod.

Miestom konania Schôdze je budova Refinery Gallery, na adrese Vlčie hrdlo, 821 07 Bratislava, Slovenská republika.

 

Dovoľujeme si Vás vopred upozorniť, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, sa schôdze môže zúčastniť obmedzený počet účastníkov, to znamená maximálne 250 osôb. Prosíme Vás, aby ste im venovali zvýšenú pozornosť.

 

Pre bližšie informácie ohľadne  účasti na schôdzi majiteľov dlhopisov kontaktujte Oddelenie služieb klientom Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

mailom: info@arcabh.com alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 2 5825 3553.

 

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.