Oznam – Reštrukturalizácia

Vážení klienti, Vážení investori,

Okresný súd Bratislava I na základe uznesenia zo dňa 13. apríla 2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 15. apríla 2021,

rozhodol o výmene reštrukturalizačného správcu v spoločnosti Arca Capital Slovakia a.s.

 

Uznesenie o výmene reštrukturalizačného správcu nadobudlo právne účinky dňa 16. apríla 2021 (t.j. deň nasledujúci po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku).

Pôvodný reštrukturalizačný správca JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka správcu: S 1633, sa funkcie správcu vzdal pre svoj konflikt záujmov.

Novým reštrukturalizačným správcom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je s účinkami od 16. apríla  2021 spoločnosť INSOLVENCY GROUP, k.s.,

so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, značka správcu: S1768.

Reštrukturalizačný správca výlučne len prijíma prihlášky pohľadávok do reštrukturalizačného konania.

Reštrukturalizačný správca neposkytuje právne, poradenské či konzultačné služby v súvislosti s vyplnením prihlášky, ani nevypĺňa prihlášky za klientov.

Za účelom správneho vyplnenia a podania prihlášky prosím využite právnu pomoc advokátskych kancelárii.  

 

Pre veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je podstatnou informáciou, že tí veritelia, ktorí do 15. apríla 2021 (vrátane) riadne doručili prihlášku svojej pohľadávky pôvodnému reštrukturalizačnému správcovi, už nemusia nanovo / opätovne doručiť svoju prihlášku novo ustanovenému správcovi – spoločnosti INSOLVENCY GROUP, k.s.

Naopak, tí veritelia, ktorí do 15. apríla 2021 (vrátane) nedoručili svoju prihlášku pôvodnému reštrukturalizačnému správcovi, musia svoje prihlášky doručiť výlučne novo ustanovenému správcovi – spoločnosti INSOLVENCY GROUP, k.s. V prípade, že po 16. apríli 2021 bude prihláška pohľadávky doručená ešte pôvodnému správcovi JUDr. Petrovi Vrábelovi, bude platiť, že na takúto prihlášku sa nebude prihliadať.

Uznesenie o výmene reštrukturalizačného správcu je verejne prístupné tu:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2869889.

***

Zároveň Vám týmto dávame do pozornosti informáciu,

na webovom sídle spoločnosti Arca Brokerage House o.c.p. a.s. sme pre Vás pripravili informačný dokument,

ktorý poskytuje náš názor na niektoré otázky, ktoré by Vás mohli zaujímať v súvislosti s povolením reštrukturalizácie dlžníka – spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Dovoľujeme si uviesť, že tento informačný dokument obsahuje výlučne právne názory spoločnosti Arca Brokerage House o.c.p., a.s., ktoré majú len odporúčací charakter (nie sú poskytnutím právnych služieb). Nie je vylúčená existencia iných právnych názorov. Nie je vylúčené, že iný právny názor bude mať aj ustanovený reštrukturalizačný správca alebo sudca, ktorý bude rozhodovať prípadný incidenčný spor. Klient – veriteľ, sa nemôže domáhať plnenia žiadneho nároku voči Arca Brokerage House o.c.p., a.s., ak sa rozhodne postupovať podľa jeho odporúčaní.

 

Pre účely vypracovania a podania prihlášky do reštrukturalizačného konania, ako aj pre účely zastupovania v reštrukturalizačnom konaní, Vám z dôvodu právnej komplikovanosti tejto problematiky jednoznačne odporúčame spoľahnúť sa na právne služby advokáta, ktorý právny problém náležite vysvetlí a upozorní aj na konkrétne riziká spojené so zvolenou právnou stratégiou.

S pozdravom

Arca Brokerage House o.c.p. a.s