Zmenky

Arca Brokerage House poskytuje investičné služby a vedľajšie služby vo vzťahu zmenkám, ktoré vydáva emitent Arca Capital Funding, a.s.. Emitent vydáva tieto zmenky ako vlastné zmenky podľa Zákona zmenkového a šekového č. 191/1950 Zb.. Vlastná zmenka (solazmenka) je listinným cenným papierom, ktorý charakterizuje tzv. zmenková prísnosť (rigor cambii). Zmenková prísnosť sa prejavuje najmä striktnou úpravou otázok náležitostí zmenky, prísnymi podmienkami výkonu a zachovania zmenkových práv a krátkymi premlčacími lehotami uvedenými v Zákone zmenkovom a šekovom. Vlastná zmenka obsahuje bezpodmienečný prísľub vystaviteľa zmenky, resp. zmenkového dlžníka zaplatiť peňažnú pohľadávku a to vo výške uvedenej na zmenke oprávnenému majiteľovi zmenky v mieste a v čase, ktoré sú uvedené na zmenke. Zmenka patrí medzi tzv. dokonalé cenné papiere, čo znamená, že zmenka ako listina je zhmotnením záväzku vystaviteľa zmenky a je nielen dôkazom o existencii tohto záväzku, ale jej fyzické predloženie je zároveň podmienkou výkonu práv zo zmenky.

Aktuálna ponuka zmenkového programu:

Zmenka Arca Capital Funding

Informácie o vydávaných Zmenkách Arca Capital Funding sú obsiahnuté v Základnom prospekte zo dňa 5. 2. 2020, ktorý bol schválený NBS a v Konečných podmienkach konkrétnej samostatnej emisie Zmeniek Arca Capital Funding.

Základný prospekt a Konečné podmienky sú zverejnené na webovom sídle: www.arcafunding.eu

Bližšie informácie o aktuálnej ponuke Zmenniek Arca Capital Funding v Vám radi poskytneme v sídle obchodníka s cennými papiermi Arca Brokerage House.