Fondy

Obchodník s cennými papiermi Arca Brokerage House zabezpečuje transakcie s finančnými nástrojmi prostredníctvom dôveryhodných  domácich a zahraničných finančných inštitúcií – členov regulovaných verejných trhov  a subjektov zabezpečujúcich vyrovnanie obchodov. Obchodník s cennými papiermi Arca Brokerage House ponúka klientom možnosť obstarania nákupu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania  na zverejnených  miestach výkonu služby v závislosti na druhu cenného papiera, objemu a spôsobu vyrovnania konkrétnej transakcie (podielové fondy, alternatívne investičné fondy…). Podľa výberu klienta môže byť súčasťou služby aj správa (vrátane držiteľskej správy) a úschova obstaraných finančných nástrojov. Bližšie informácie Vám radi poskytneme v sídle obchodníka s cennými papiermi Arca Brokerage House.