Rámcová komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja finančných nástrojov