Slovník bankovních pojmů

Akcie

je cenný papír, který představuje podíl na majetku společnosti. Akcionář (majitel akcie) má právo na řízení společnosti, na podíl na zisku (dividendu) a na podíl na likvidačním zůstatku společnosti.

Aktiva

jsou různá forma majetku (dluhopisy, akcie, termínované vklady, komodity, nemovitosti,…).

Alfa

měří historickou nadvýkonnost fondu (přidanou hodnotu) nad benchmark. Vyšší alfa znamená vyšší relativní výkonnost fondu vzhledem k benchmarku.

Anuita, anuitní platba, anuitní splátka

Anuitní platby nebo splátky jsou stejnými splátkami placenými v pravidelných intervalech, nejčastěji měsíčně, po celou dobu splatnosti úvěru. Anuitní splátka úvěru se skládá ze dvou složek – ze splátky jistiny a ze splátky úroku. Na začátku úvěrového vztahu největší podíl splátky tvoří splátka úroku, na konci naopak splátka jistiny.

Benchmark

je ukazatel, který reprezentuje trh, na kterém fond investuje. Benchmarkem je obvykle některý z tržních indexů, případně jejich kombinace. Porovnáním výkonnosti fondu s výkonností benchmarku je možné posuzovat kvalitu řízení fondu.

Beta

je ukazatel citlivost fondu vzhledem k výkonnosti benchmarku. Pohyb benchmarku směrem nahoru nebo dolů vyvolá „beta násobek“ pohybu fondu stejným směrem (v případě, že ukazatel „beta“ je kladný).

Běžný (autorizovaný) účet

Běžný účet je bankovní produkt, jehož hlavní funkcí je provádění každodenních bankovních operací. K základním operacím patří vklad, výběr a převod peněz na jiný účet. Standardními službami spojenými s běžným účtem jsou trvalé příkazy a inkaso. Za vedení běžného účtu si banka obvykle účtuje poplatek. Zůstatek na účtu může být úročen. Úroková sazba je v případě běžných účtů nízká.

BIC (Bank Identification Code)

Mezinárodní bankovní identifikační kód (Bank Identification Code) má 8 nebo 11 znaků a používá se k identifikaci finanční instituce ve finančních transakcích, např. i při platbách do zahraničí.

Blue chips

jsou největší společnosti na příslušném trhu.

BRIBOR

BRIBOR byla úroková sazba, za kterou si banky do konce roku 2008 mezi sebou půjčovaly slovenské koruny. Změny této sazby ovlivňovaly úrokové sazby, za které banky půjčovaly finanční prostředky svým klientům. Po zavedení eura byly sazby BRIBOR nahrazeny sazbami EURIBOR.

BRICS

Zkratka pro společenstvo pěti největších rozvojových zemí: Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika

CEE

Střední a východní Evropa (anglicky: Central and Eastern Europe)

Čistá hodnota majetku fondu (NAV – Net Asset Value)

představuje hodnotu všech aktiv ve vlastnictví podílového fondu k danému datu mínus závazky fondu. Je základem pro výpočet hodnoty podílu fondu.

CPI

Index spotřebitelských cen (anglicky: Customer Price Index)

Depozitář

je banka, která vede účty fondu a správce a dohlíží na to, zda správce (správcovská společnost) s penězi podílníků nakládá v souladu s příslušnými zákony a statutem fondu. Depozitář musí zkontrolovat každou transakci, protože správce mu zadává pokyny k transakcím na účtu podílového fondu.

Diverzifikace

je rozložení investice do vícerých cenných papírů nebo jiných aktiv. Je to nástroj, který pomáhá snižovat míru rizika portfolia. Není však možné “odstranit“ všechny druhy rizik spojených s investováním, ale některá rizika je možné právě diverzifikací významně snížit.

Dividenda

je podíl ze zisku, který akciová společnost vyplácí akcionářům. O výši dividendy a jejím vyplacení rozhoduje valná hromada akcionářů společnosti.

Dividendový výnos

Výnos z akcie, který akcionář dostane ve formě dividend; vyjadřuje se v procentech jako roční dividenda k současné ceně akcie.

Dluhopis

je cenný papír, se kterým je spojeno právo jeho majitele požadovat splácení dlužné částky a vyplacení výnosů z ní (kupónů – úroků) k určitému datu. Koupí dluhopisu půjčuje majitel dluhopisu (investor) emitentovi peněžní prostředky.

Durace

je průměrná doba splatnosti obvykle portfolia fondu investujícího do dluhopisů. Je to ukazatel, který měří citlivost ceny dluhopisů na změnu úrokových sazeb. Čím je durace vyšší, tím je tato citlivost vyšší a naopak. Například, pokud dojde ke snížení úrokových sazeb na trhu o 1 %, cena předtím nakoupeného dluhopisu s durací 3 se zvýší přibližně o 3 %, zatímco cena dluhopisu s durací 5 se zvýší přibližně o 5 %. Durace závisí zejména na době splatnosti dluhopisu, ale například i na frekvenci vyplácení úroků atd. Durace fondů peněžního trhu je obvykle nižší než 1. Durace dluhopisových fondů je obvykle vyšší než 1.

ECB

Evropská centrální banka (anglicky: European Central Bank)

Emitent

je subjekt (stát, město, právnická osoba), který vydává cenné papíry (dluhopisy, akce, …) s cílem získat finanční zdroje pro svůj další rozvoj.

FED

Americká centrální banka (anglicky: Federal Reserve System)

Finanční deriváty

jsou finanční nástroje, které vznikají odvozením od produktů obchodovaných na tzv. spotovém trhu. Finanční deriváty se používají k označení swapů, opcí, termínových kontraktů a cenných papírů obsahujících tyto nástroje. Finanční deriváty se mohou vázat na úrokovou sazbu, měnu, komoditu, akcii nebo na další cenné papíry.

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní číslo bankovního účtu používané u zahraničních transakcí v rámci EU; má stejnou strukturu ve všech zemích Unie.

Investiční horizont

je minimální doporučená doba pro daný typ investice v letech.

IPO (Initial Public Offer)

je proces, kdy společnost poprvé veřejně nabízí své akce na kapitálovém trhu.

Hedging

hedge znamená zajistit a “hedgingem” rozumíme zajištění příslušných investičních nástrojů proti výrazným výkyvům trhu. Nejčastěji se při hedgingu používají derivátové nástroje (opce, futures), zejména ve spojení s krytím úrokových, kurzovních a měnových rizik.

High-Yield Bond

je dluhopis s vysokým výnosem, který má v době nákupu obvykle nižší než investiční ratingový stupeň, jde tedy o rizikový dluhopis.

Konstantní symbol

Konstantní symbol je čtyřmístné identifikační číslo definované Národní bankou Slovenska, které vyjadřuje charakter platby (první tři čísla) a způsob placení nebo zúčtování (čtvrté číslo). Konstantní symbol není povinnou součástí tuzemského převodního příkazu.

Kupon

je úrok vyplácený emitentem dluhopisu.

Kurz fondu (cena podílového listu)

vyjadřuje čistou hodnotu majetku fondu připadající na jeden podíl již po odečtení manažerského poplatku.

Měnové riziko

je riziko změny kurzu fondu v důsledku pohybu kurzu například eura k jiné měně. Pokud je fond denominován např. v USD, tak oslabení USD vůči EUR má na výkonnost fondu přepočtenou do EUR negativní vliv, protože hodnota majetku v USD je po přepočtení do EUR nižší.

MMF

Mezinárodní měnový fond (anglicky: International Monetary Fund).

n.a. (not available)

znamená, že hodnota ukazatele není dostupná.

p.a. (per annum)

znamená “ročně”. Například výnos ve fondu nebo úroky v bance přepočtené na roční bázi.

P/B (price/book ratio)

je ukazatel, který počítá poměr ceny (kurzu) akcie k účetní hodnotě společnosti přepočítané na akcii.

P/CF (price/cash flow)

je ukazatel, který počítá poměr kapitalizační hodnoty firmy k jejímu toku peněz (cash flow) za poslední fiskální rok.

P/E (price/earning ratio)

je ukazatel, který počítá poměr ceny (kurzu) akcie k zisku společnosti po zdanění připadající na jednu akcii.

Podílový fond (PF)

je majetek, který tvoří aktiva, která jsou ve společném vlastnictví investorů, a který je účetně oddělen od majetku správcovské společnosti, která tento majetek spravuje. Podílový fond nemá právní subjektivitu.

Portfolio

je soubor cenných papírů nebo jiných aktiv ve fondu.

Prodej na krátko (short sale)

je prodej cenného papíru, dříve než ho investor reálně vlastní. Investor si cenný papír půjčí, přičemž se zaváže, že ho později vrátí budoucím nákupem na trhu. Pokud je cena při prvním prodeji vyšší než cena při pozdějším nákupu investor zrealizuje zisk.

Prodejní prospekt

je oficiální dokument, který blíže upravuje podmínky vydávání a redemace podílů fondu správcovskou společností.

Průměrný rating portfolia fondu

je vážený průměr ratingů emitentů cenných papírů, které jsou v portfoliu fondu. Viz „úvěrová kvalita“.

Redemace

je zpětný prodej (vyplacení) podílových listů, které podílník vrátil správcovské společnosti za aktuální cenu.

Riziko

vyjadřuje určitý stupeň nejistoty pro investora, že nedosáhne očekávaný výnos, případně, že nedostane zpět celý svůj původní vklad. Riziko (volatilita) je přirozená vlastnost finančních trhů a je možné ho o určitou míru snížit, ne však odstranit úplně. Odměnou za podstoupené riziko je obvykle vyšší potenciál výnosu dané investice v podílovém fondu.

R-Squared (R2)

porovnává chování fondu vzhledem k benchmarku. Vyjadřuje, jaká míra variability výkonnosti fondu je vysvětlena variabilitou výkonnosti benchmarku. Vypočítá se jako druhá mocnina korelačního koeficientu fondu a benchmarku. Pokud je R2 rovné 0,75, pak je možné 75 % variability výkonnosti fondu vysvětlit chováním benchmarku. Čím je R2 vyšší, tím mají ukazatele alfa a beta vyšší vypovídací hodnotu.

Sharpe ratio

měří „prémii“ za riziko. Vypočítá se jako podíl výkonnosti fondu očištěné o bezrizikovou úrokovou sazbu a volatility fondu. Vyšší hodnota znamená lepší relativní výkonnost fondu vzhledem k jeho riziku.

Správcovská společnost (správce)

je právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti na základě veřejné výzvy za účelem jejich investování do majetku vymezeného zákonem o kolektivním investování. Z takto shromážděného majetku vytváří a spravuje podílové fondy.

Správcovský poplatek (manažerský poplatek)

je poplatek, který si každá správcovská společnost průběžně účtuje za zprávu podílových fondů.

Standardní odchylka (volatilita) fondu

je statistický ukazatel, který měří míru kolísání měsíčních výkonností kurzu fondu s určitou mírou pravděpodobnosti (66,67 %). Čím větší jsou změny kurzu fondu, tím je vyšší jeho riziko (volatilita) pro investora.

Tržní kapitalizace

Ukazatel velikosti společnosti; součin tržní ceny a celkového počtu akcií (anglicky: market capitalsation).

Trvalý platební příkaz

Trvalý platební příkaz se používá při pravidelných (obvykle měsíčních) úhradách, u nichž je předem známá hrazená částka. Majitel účtu při vytvoření trvalého platebního příkazu stanoví číslo účtu příjemce, výšku částky, čas platnosti příkazu, periodicitu hrazení a datum splatnosti.

Úvěrová kvalita (rating dluhopisů)

je indikátor důvěryhodnosti určitých emisí dluhopisů. Tato hodnocení se často interpretují jako indikátor pravděpodobnosti nezaplacení části závazku společnosti, která dluhopis emitovala. Pokud má například stát rating AAA, to znamená, že je velmi vysoká pravděpodobnost, že pokud mu půjčíme peníze, tak nám je dokáže vrátit.

Vstupní poplatek

je poplatek, který si správcovská společnost může jednorázově účtovat při vydávání podílových listů.

Výkonnostní odměna

je poplatek nad rámec manažerského poplatku jako odměna pro portfolio manažera za nadprůměrnou výkonnost fondu. Kritéria pro účtování výkonnostní odměny jsou: výkonnost fondu musí být kladná a současně je větší, než jakou dosáhl benchmark nebo výkonnostní limit, a současně hodnota vlastního kapitálu je vyšší než tzv. High Water Mark (tj. tolikrát nejvyšší dosažená hodnota, za kterou se počítala výkonnostní odměna).

Výnos do splatnosti (Yield to Maturity – YTM)

představuje očekávaný hrubý výnos dluhopisu nebo portfolia za předpokladu, že bude držen až do splatnosti a kupóny budou reinvestovány, při nezměněné úrokové míře.

YTD (Year-To-Date)

znamená “od začátku roku do dnešního data”.