Словник банківських термінів

Акція

цінний папір, що становить частку активів компанії. Акціонер (власник акції) має право керувати компанією, часткою прибутку (дивіденду) та часткою в ліквідаційному залишку компанії.

Активи

різна форма активів (облігації, акції, строкові депозити, товари, нерухомість, …).

Альфа

вимірює історичну надлишкову продуктивність фонду (додану вартість) над контролем. Вища альфа означає вищу відносну продуктивність фонду відносно базового показника.

Ануїтет, оплата ануїтету, ануїтетний платіж

Ануїтетні платежі або погашення відбуваються рівними частками, що сплачуються з регулярними інтервалами, найчастіше щомісяця, протягом строку погашення кредиту. Розстрочка на ануїтет кредиту складається з двох компонентів – погашення основної суми та погашення відсотків. На початку кредитних відносин найбільшою частиною погашення є повернення відсотків, а наприкінці, навпаки, виплата основної суми.

Benchmark

це індикатор ринку, в який інвестує фонд.. Контрольний показник, як правило, є одним з ринкових індексів або їх поєднання. Коригуючи ефективність роботи фонду за показниками, можна оцінити якість управління фондом..

Бета

є ііндикаторомі Фонду щодо показників ефективності.  Його збільшення або зменшення призведе до того, що “бета”Фонду рухається в тому ж напрямку (якщо індикатор “бета” є позитивним).

Поточний (авторизований) рахунок

Поточний рахунок – це банківський продукт, основною функцією якого є виконання повсякденних банківських операцій. Основні операції включають депонування, вибір та переказ коштів на інший рахунок. Стандартні послуги, пов’язані з поточним рахунком, – це постійні замовлення та прямі дебетування.  За обслуговування поточного рахунку банк зазвичай стягує комісію. На  залишок рахунку можуть нараховуватись відсотки. Проте відсоткова ставка для поточних рахунків низька.

BIC (Bank Identification Code)

Міжнародний ідентифікаційний код банку, має 8 чи 11 символів і використовується для ідентифікації фінансової установи у фінансових операціях, навіть при оплаті за кордон.

Blue chips

є найбільшими компаніями на відповідному ринку.

BRIBOR

BRIBOR – це процентна ставка, за якою банки запозичили словацькі крони між собою до кінця 2008 року. Зміни цієї ставки вплинули на відсоткові ставки, за якими банки позичали кошти своїм клієнтам. Після введення євро ставки BRIBOR були замінені ставками EURIBOR.

BRICS

Скорочення для спільноти п’яти найбільших країн, що розвиваються: Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка

CEE

Центральна та Східна Європа (по англійськи: Central and Eastern Europe)

Чиста вартість активів (NAV– Net Asset Value)

репрезентує вартість усіх активів у власності пайового фонду станом на цю дату, за вирахуванням зобов’язань фонду. Вона є основою для розрахунку вартості частки фонду.

CPI

Індекс споживчих цін (по англійськи: Customer Price Index)

Депозитарій

це банк, який обслуговує рахунки фонду і адміністратора та контролює, чи керує адміністратор (управляюча компанія) грошима власників підрозділу відповідно до чинних законів та правил фонду. Депозитарій повинен перевіряти кожну операцію, оскільки адміністратор доручає йому ввести транзакції на рахунку пайового фонду.

Диверсифікація

це розподіл інвестицій у кілька цінних паперів або інших активів. Це інструмент, який допомагає зменшити портфельний ризик. Однак неможливо «усунути» всі види інвестиційних ризиків, але деякі ризики можуть бути значно зменшені шляхом диверсифікації.

Дивіденди

це частка прибутку, яку акціонерна компанія сплачує акціонером. Загальні збори акціонерів компанії вирішують щодо розміру дивідендів та їх сплату.

Дивідендний дохід

Дохід від частки акціонера у формі дивідендів, виражається у відсотках як річний дивіденд до поточної ціни акції.

Облігація

це цінний папір, за яким право власника пов’язано з виплатою суми, що підлягає сплаті, і виплату доходів від нього (купони – відсотки) на певну дату. Купуючи облігації, власник облігації позичає гроші емітенту.

Тривалість

середній строк погашення – це, як правило, портфель фонду, що інвестує в облігації. Це показник, який вимірює чутливість цін облігацій до змін процентних ставок. Чим вище тривалість, тим вища чутливість, і навпаки. Наприклад, якщо відсоткові ставки на ринку знизяться на 1%, ціна попередньо придбаних 3-річних облігацій збільшиться приблизно на 3%, тоді як ціна 5-річного облігацій збільшиться приблизно на 5%. Тривалість залежить в основному від строку погашення облігації, а також від частоти виплат відсотків, Тривалість фондів грошових ринків, як правило, нижче, ніж 1. Тривалість облігаційних фондів, як правило, перевищує 1.

ECB

Європейський центральний банк(англійською: European Central Bank)

Емітент

є суб’єкт (держава, місто, юридична особа), який випускає цінні папери (облігації, акції, …)  з метою отримання фінансових ресурсів для його подальшого розвитку.

FED

Американський центральний банк (англійською: Federal Reserve System)

Фінансові деривативи

є фінансовими інструментами, які походять від продуктів, що продаються на так званих  спотових ринках. Похідні фінансові інструменти використовуються для позначення свопів, опціонів, ф’ючерсів та цінних паперів, що містять ці інструменти. Фінансові похідні фінансових інструментів можуть бути пов’язані з відсотковою ставкою, валютою, товарами, акціями та іншими цінними паперами.

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) – це номер міжнародного банківського рахунку, який використовується для іноземних операцій у межах ЄС; має однакову структуру в усіх країнах Союзу.

Інвестиційний горизонт (обрій)

це мінімальний рекомендований час для даного типу інвестицій у роки.

IPO (Initial Public Offer)

це процес, коли компанія вперше публічно пропонує свої акції на ринку капіталу.

Hedging

hedge означає закріплення та “хеджування” означає забезпечення відповідних інвестиційних інструментів проти значних коливань ринку. Найчастіше похідні інструменти використовуються для цілей хеджування (опціони, ф’ючерси), зокрема, у зв’язку з відсотковою ставкою, валютними та валютними ризиками.

High-Yield Bond

це облігація з високим рівнем доходу, яка зазвичай є нижчою, ніж інвестиційний рейтинг на момент придбання, тому це облігація ризикова.

Постійний символ

Постійний символ – це чотиризначний ідентифікаційний номер, визначений Національним банком Словаччини, який визначає характер оплати (перші три номери) та спосіб оплати або розрахунки (четверте число). Постійний символ не є обов’язковою частиною внутрішнього переказу.

Купон

це відсотки, що виплачуються емітентом облігації.

Фондовий курс (ціна пайової участі)

являє собою чисту вартість активів фонду на одну акцію після вирахування комісії за управління.

Валютний ризик

– це ризик зміни ставки Фонду внаслідок обмінного курсу, наприклад, євро на іншу валюту. Якщо фонд деноміновано, наприклад, в доларах США, послаблення долара США щодо євро негативно впливає на ефективність фонду, перерахованого в євро, як вартість долара США після конвертації в євро нижча.

MMF

Міжнародний валютний фонд (по англійськи: International Monetary Fund).

n.a. (not available)

показує, що вартість показника недоступна.

p.a. (per annum)

означає “щорічно”. Наприклад, повернення фонду або банківських відсотків, що розраховуються на річній основі.

P/B (price/book ratio)

є показником, який обчислює співвідношення ціни (курсу) акції до балансової вартості компанії, конвертованої в акцію.

P/CF (price/cash flow)

є показником, який обчислює співвідношення капіталізації компанії до його руху грошових коштів (cash flow) за останній фінансовий рік.

P/E (price/earning ratio)

є показником, який обчислює коефіцієнт ціни (курсу)  акції акцій до прибутку компанії після сплати податку на акцію.

Пайовий фонд (ПФ)

це актив, який складається з активів, які спільно належать інвесторам, і який окремо обліковується активами керуючої компанії, що управляє активом. Пайовий фонд не має юридичної особи.

Портфель

це набір цінних паперів або інших активів у фонді.

Короткий продаж (shortsale)

це продаж цінного паперу, перш ніж інвестору належить належним чином.

Інвестор запозичає цінні папери,  на умовах повернення їх пізніше в майбутньому. Якщо ціна при початковому продажі вища, ніж ціна при пізнішій купівлі, інвестор отримує прибуток.

Проспект з продажу

є офіційним документом, який визначає умови для випуску та погашення акцій фонду з боку управляючої компанії.

Середній рейтинг портфеля фонду

є середньозваженим рейтингом емітентів цінних паперів, що знаходяться в портфелі фонду. Див. “Кредитна якість”.

Викуп є перепродажем

 (сплата) сертифікатів пайової участі, які пайовик повернув керуючій компанії за поточною ціною.

Ризик

виражає певний ступінь невизначеності для інвестора, що він не досягає очікуваної дохідності, або що він не повертає весь свій початковий депозит. Ризик (волатильність) є притаманною властивістю фінансових ринків і може бути певною мірою зведеним, але не зовсім знищений. Нагорода за ризик – це, як правило, більш високий прибутковий потенціал інвестицій у взаємний фонд.

R-Squared (R2)

порівнює поведінку фонду щодо орієнтиру. Визначає, наскільки велика різноманітність фонду в діяльності пояснюється мінливістю показників ефективності. Він розраховується як квадраткоефіцієнта кореляції  індикатору. Якщо R2 дорівнює 0,75, то 75% від варіабельності, результати фонду можна пояснити поведінкою індикатору. Чим вище R2, тим вище альфа і бета-вища звітна вартість.

Sharpe ratio

вимірює “премію” за ризик. Він розраховується як частка ефективності фонду

скоригована на безризикову відсоткову ставку та волатильність фонду. Більше значення означає кращу відносну продуктивність фонду щодо його ризику.

Керуюча компанія (адміністратор)

є юридичною особою, метою якої є збір коштів від громадськості на основі публічного конкурсу з метою інвестування в активи, визначені Законом про колективні інвестиції. Цей фонд створюється та управляється взаємними фондами.

Плата за управління

це плата, яку кожна керуюча компанія постійно стягує за керування пайовими фондами.

Стандартне відхилення (волатильність) фонду

є статистичним показником, який вимірює швидкість коливання місячної ефективності ставки Фонду з певною швидкістю ймовірності (66,67%). Чим більше зміна ставки фонду, тим вище його ризик (волатильність) для інвестора.

Ринкова капіталізація

Індикатор розміру компанії; коефіцієнт ринкової ціни і загальної кількості акцій (англійською: market capitalsation).

Постійне платіжне доручення

Постійне платіжне доручення використовується для регулярних (як правило, щомісячних) платежів, в яких сума сплати була відома заздалегідь. Власник рахунку при створенні постійного платіжного доручення встановлює номер рахунку одержувача, розмір суми,  строк придатності замовлення, термін погашення та строк його здійснення.

Якість кредиту (рейтинг облігацій)

є показником довіри до певних випусків облігацій. Ці оцінки часто інтерпретуються як показник ймовірності несплати частину зобов’язання компанії, яка випустила облігації. Наприклад, якщо держава має рейтинг AAA, це означає, що дуже висока ймовірність того, що якщо він позичає гроші, то поверне їх.

Вхідна плата

це плата, яку керівна (управляюча) компанія може вимагати одноразово за видачу сертифікатів пайової участі.

Комісія за продуктивність

є платою, що перевищує адміністративний внесок, як нагороду за портфоліо (портфель) менеджера за надмірну вартість фонду. Критерії нарахування винагород за продуктивність:: ефективність фонду повинна бути позитивною і водночас перевищувати граничний показник або показник ефективності, тоді як вартість акцій вища, ніж так звана High Water Mark (тобто найвища досяжна ціна, за яку було розраховано плату за ефективність).

Дохід до погашення (Yield to Maturity – YTM)

являє собою очікувану сумарну прибутковість облігації або портфеля фонду за умови, що вона зберігається до погашення, а купони реінвестуються за незмінною відсотковою ставкою.

YTD (Year-To-Date)

означає “з початку року до сьогоднішньої дати”.