Držitelská správa

Obchodník s cennými papíry Arca Brokerage House poskytuje svým klientům kromě investičních služeb i  vedlejší služby s cílem obhospodařit komplexně správu aktiv. Obsahem provádění vedlejší služby – držitelské zprávy, je realizace úkonů potřebných k výkonu a zachování práv spojených s finančním nástrojem pro majitele finančního nástroje vůči třetím osobám, přičemž tyto úkony Arca Brokerage House vykonává svým jménem a na účet klienta, zejména:

  • přijetí finančního nástroje v prospěch účtu klienta,
  • dodání finančního nástroje a zatížení účtu klienta,
  • připisování úroků, dividend a jiných plnění plynoucích z držení finančního nástroje ve prospěch klienta.

Pro výkon držitelské správy Arca Brokerage House zřídí pro klienta účet držitelské správy, na kterém eviduje ve své vnitřní evidenci finanční nástroje a peněžní prostředky, které pro klienta drží. Arca Brokerage House zasílá klientovi alespoň jednou ročně výpis o držených finančních nástrojích nebo peněžních prostředcích ke konci období, ke kterému se výpis vyhotovuje. Držitelskou správu finančních nástrojů provádí Arca Brokerage House za úplatu, jejíž výše je uvedena v „Ceníku poplatků“.