Informacje rozliczeniowe firmy

nazwa spółki: Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
siedziba: Plynárenská 7/A
824 63 Bratislava
REGON: 35 871 211
VAT UE: SK2021763744
rejestracja: wpisana do Rejestru Handlowego  Sądu  Rejonowego w Bratysławie I, Wydz. Sa, pod numerem  3228 / B
występujący w imieniu: Ing. Miloš Krššák, prezes zarządu
bank: Prima banka Slovensko, a.s.
konto bankowe IBAN: SK71 3100 0000 0040 0107 9927
SWIFT: LUBASKBX